Missie & visie

Missie

De kernopgave van Widar is het scheppen van een sociaaltherapeutische omgeving waar mensen met een beperking een zo normaal en volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.

Het eigene aan Widar wordt zichtbaar doordat medewerkers en bewoners een gemeenschap vormen, waarin zij samen wonen en/of werken. De zorg voor en de ontwikkeling van de bewoners als individu staan hierbij centraal. Wij zetten ons er tegelijkertijd voor in om onze medewerkers een werkomgeving te bieden met kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Widar werkt vanuit de antroposofie en het mens- en wereldbeeld van Rudolf Steiner.

Respect, aandacht en verantwoordelijkheid voor mens, aarde en milieu/omgeving zijn een integraal deel van het dagelijkse leven. Vanuit een bewustzijn voor het welzijn van de samenleving willen we zorgvuldig omgaan met de mensen en de middelen die ons toevertrouwd zijn.

Wat is sociaaltherapie?

Onder sociaaltherapie verstaan we, kortgezegd, de zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking. In 2018 heeft een internationale werkgroep een visie uitgeschreven. Hier vind je de gezichtspunten over sociaaltherapie.

Wat is heilpedagogie?

Sinds een tiental jaar biedt Widar ook zorg aan voor kinderen. Dit doen we door middel van het organiseren van het boerderijkamp en via RTH. De zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking noemen we heilpedagogie.

Visie

Widar is in het landschap van zorginstellingen in meerdere opzichten uniek:

  • In de door ons gecreëerde sociaaltherapeutische omgeving zijn wonen, werken en persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden.
    Wij bevorderen onderlinge afhankelijkheid doordat een aantal medewerkers permanent in gezinsverband samenwoont met de bewoners.
  • Werken neemt een essentiële plaats in. Voor ons is de zin van werken dat het tot voordeel is van anderen. Zo ontwikkelen wij een gevoel van eigenwaarde. Op die manier kunnen we rekenen op ieders bijdrage in het economische leven.
  • In onze werkplaatsen maken we kwaliteitsvolle producten en biologisch (-dynamische) voedingswaren. Door de verkoop hiervan staan we direct in verbinding met de maatschappelijke omgeving.

Wij vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de aspecten van het spiritueel – culturele, het sociale en het economische leven en willen bij alle leden van de gemeenschap verantwoordelijkheid ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden, niet met hun onmogelijkheden.“Goede en duurzame zorg” betekent voor ons meer dan alleen “verzorging”. Naast de medische en therapeutische aandacht voor de bewoners, is het voor ons essentieel het unieke van ieder mens te (h)erkennen en mensen in hun ware wezen te ontmoeten. We willen mensen de mogelijkheid bieden zich te ontplooien, hun kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen en om elkaar van hart tot hart te ontmoeten. Het leven met de seizoenen en het vieren van de feesten van het christelijke jaar hebben een centrale plaats in het sociale leven.

Het is belangrijk om met zorg en respect met elkaar om te gaan, vanuit inlevingsvermogen en wederzijds begrip. We hechten waarde aan het verkrijgen van inzicht over de verschillen tussen individuen in onze gemeenschap. Dat doen we door regelmatige bezinning en reflectie op ons eigen handelen, en door de verkregen inzichten met elkaar te communiceren en te evalueren. Zo scheppen wij ontwikkelingsmogelijkheden die tegemoet komen aan de behoeften van iedere mens om zich te ontplooien en innerlijk te groeien.

De materiële behoeften van de mensen in de gemeenschap worden, binnen de grenzen van de mogelijkheden, vervuld op een individuele manier en op basis van samenwerking, onafhankelijk van het werk dat is gedaan. Op die manier proberen we de broederlijkheid en collegialiteit te oefenen.

Wij hechten veel belang aan onze verantwoordelijkheid voor de aarde en haar genezende kracht, en streven naar een harmonisch evenwicht in het milieu/de omgeving. Dit vindt onder andere zijn uitdrukking in het werken op het land – in overeenstemming met de beginselen van de biologisch-dynamische landbouw.

Zij die er voor kiezen om in Widar te leven en/of te werken verbinden zich met de sociale impuls zoals die hierboven is weergegeven.

Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden …

— Rudolf Steiner