Widar

In het landschap van de opvang voor personen met een handicap neemt Widar een aparte plaats in. Medewerkers met hun families wonen in de voorziening en vormen samen met de opgenomen personen met een handicap een woongemeenschap. Zeer veel aandacht wordt besteed aan de werkplaatsen. Daar vinden de bewoners overdag een zinvolle activiteit. Het geheel noemen wij een ‘Dorpsgemeenschap’.

widar overview

Onze werking is gebaseerd op drie pijlers vertrekkend vanuit de mensvisie van Steiner:

pijler-werkenpijler-wonenpijler-cultuur

Deze drie gebieden vormen het oefenterrein waar iedere deelnemer (bewoner zowel als medewerker) kan werken aan zijn individuele groei. Maar dan zonder de gezonde samenhang met de maatschappij te verliezen.

Omgekeerde integratie

In Dorpsgemeenschap Widar trachten we een omgekeerde integratie tot werkelijkheid te maken. Wat houdt dit in?

In plaats dat personen met een beperking zich moeten aanpassen om zich in de maatschappij zo normaal mogelijk te kunnen gedragen, vragen we voornamelijk aan de maatschappij dat zij zich aanpast aan de bewoners. We halen daarom zoveel mogelijk maatschappij binnen in Widar. De medewerker, de medewerkerskinderen, de klant in de winkel, de bezoeker aan het cafetaria: allen passen zich zo aan dat de bewoner optimaal kan functioneren.

Widar VZW is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – VAPH.

Widar VZW is door het VAPH erkend als FAM (flexibel aanbod meerderjarigen).

We hebben een vergunning en erkenning bekomen voor:

  • zorgaanbieder van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg aan personen met een beperking
  • zorgaanbieder van ondersteuning aan personen met een beperking
  • zorgdienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp

De pedagogische benadering, of anders gezegd, ons pedagogisch project is gebaseerd op het gedachtegoed dat door Rudolf Steiner werd ontwikkeld in het begin van de 20ste eeuw. Het voornaamste principe is dat de mens in zijn wezenlijke kern nooit gehandicapt kan zijn. Het instrument waar de mens gebruik van maakt (namelijk de lichamelijkheid en de ziel) kan wel onvolkomenheden vertonen. Deze onvolkomenheden zijn niet alleen een hindernis, ze verbergen ook een mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Die mogelijkheid zoekt de begeleider en daar sluit hij bij aan om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Van kandidaat bewoners verwachten we dat ze veilig kunnen leven in een familiale sfeer. We hechten het allergrootste belang aan de keuzevrijheid van de kandidaat.

Overzicht Widar

Momenteel beschikt VZW Widar over 40 hectaren grond. Hierop staan zes huizen waarin in totaal 50 bewoners, 14 intern wonende medewerkers en 15 medewerkerskinderen wonen.

De huizen staan in Merksplas, in het gehucht Zondereigen en in Hoogstraten in Wortel Kolonie.

VZW Widar heeft het beheer over twee Dorpsgemeenschappen:

  • Dorpsgemeenschap Widar in Merksplas heeft min of meer zijn definitieve vorm aangenomen. Zeer grote uitbreidingen of infrastructuurwerken worden hier niet meer gepland.
  • Dorpsgemeenschap Balder in Hoogstraten (Wortel) is volop in oprichting. Het huis is al bewoond sinds vorig jaar. Werkplaatsen zijn er ook al: de boerderij en een cafetaria/feestzaal.